ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DRIVE TO LIFE 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Drive to Life Coaching. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Drive to Life zijn aanvaard. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Drive to Life en Opdrachtgever/ Client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.5 Indien Drive to Life niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drive to Life in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes 

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Drive to Life bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Drive to Life als juist worden aangemerkt. 

2.2 Drive to Life kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever/ Client redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Drive to Life daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Drive to Life anders aangeeft. 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Drive to Life niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

2 2.5 Indien Opdrachtgever/ Client, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever/ Client de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Drive to Life te laten weten. 

Artikel 3: Prijzen 

3.1 Alle door Drive to Life vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij “inclusief BTW” duidelijk wordt vermeld en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.2 Drive to Life is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever/ Client in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 4: Inschakeling van derden 

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.2 Indien Drive to Life derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever/ Client. 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht 

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever/ Client Drive to Life derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Drive to Life dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

5.2 Drive to Life zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.4 Indien door Drive to Life of door Drive to Life ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever/ Client of een door Opdrachtgever/ Client aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever/ Client kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever/ Client te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 

5.5 Opdrachtgever/ Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drive to Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever/ Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 3 overeenkomst, tijdig aan Drive to Life worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Drive to Life zijn verstrekt, heeft Drive to Life het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever/ Client in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever/ Client de gegevens aan Drive to Life ter beschikking heeft gesteld. Drive to Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Drive to Life is uitgegaan van door Opdrachtgever/ Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever/ Client, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Drive to Life zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever/ Client aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Drive to Life gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever/ Client en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Drive to Life op en is voor Opdrachtgever/ Client geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Drive to Life een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

5.9 Indien Opdrachtgever/ Client in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Drive to Life gehouden is, dan is Opdrachtgever/ Client aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Drive to Life daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 4

6.1 Drive to Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever/ Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Drive to Life ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever/ Client de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever/ Client bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever/ Client niet langer van Drive to Life kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

6.2 Voorts is Drive to Life bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Drive to Life kan worden gevergd. 

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Drive to Life op Opdrachtgever/ Client onmiddellijk opeisbaar. Indien Drive to Life de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

6.4 Indien Drive to Life tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever/ Client toerekenbaar is, is Drive to Life gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

6.6 Indien de Opdrachtgever/ Client zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Drive to Life gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever/ Client, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Drive to Life, zal Drive to Life in overleg met Opdrachtgever/ Client zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever/ Client toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Drive to Life extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever/ Client in rekening gebracht. Opdrachtgever/ Client is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Drive to Life anders aangeeft. 

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever/ Client, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever/ Client niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Drive to Life vrij om de overeenkomst 5 terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Drive to Life op Opdrachtgever/ Client zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

6.9 Indien Opdrachtgever/ Client een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever/ Client in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald. 

6.10 Indien Drive to Life niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 

6.11 Drive to Life heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. 

6.12 Is Drive to Life toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Drive to Life zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Drive to Life zal daarvoor geen kosten in rekening brengen. 

Artikel 7: Overmacht 

7.1 Drive to Life is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever/ Client indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Drive to Life geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drive to Life niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Drive to Life of van derden, ziekte van de medewerker van Drive to Life, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Drive to Life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Drive to Life haar verbintenis had moeten nakomen. 

7.3 Drive to Life kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 6 vergoeding van schade aan de andere partij. 

7.4 Voorzoveel Drive to Life ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drive to Life gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever/ Client is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

7.5 In geval van overmacht zal Drive to Life zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever/ Client desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Indien Drive to Life aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

8.2 Drive to Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Drive to Life is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever/ Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

8.3 Indien Drive to Life aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Drive to Life beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.4 De aansprakelijkheid van Drive to Life is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Drive to Life geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Drive to Life is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 

8.6 Drive to Life sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Drive to Life bij de uitvoering van de door Opdrachtgever/ Client opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drive to Life of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 9: Vrijwaring 

9.1 Drive to Life zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Drive to Life jegens Opdrachtgever/ Client is. 

9.2 Opdrachtgever/ Client vrijwaart Drive to Life tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar 7 overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Drive to Life bedingen. 

9.3 Opdrachtgever/ Client vrijwaart Drive to Life volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Drive to Life door of vanwege Opdrachtgever/ Client ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 

9.4 Indien Drive to Life door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever/ Client gehouden Drive to Life zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever/ Client in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Drive to Life, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drive to Life en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever/ Client. 

Artikel 10: Annulering 

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever/ Client en Drive to Life anders is overeengekomen. Annulering Incompany Opdracht 

10.2.1 Opdrachtgever/ Client is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een training a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag. b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag. c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten. 

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Drive to Life ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail. Annulering Open inschrijving 

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Drive to Life bedoeld waarbij individuele Opdrachtgever/ Clients/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of seminars.

10.3.2. Drive to Life behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Drive to Life, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever/ Client recht op restitutie van het betaalde bedrag. 

10.3.3 Drive to Life heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever/ Client te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever/ Client recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag. 

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever/ Client in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever/ Client de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Drive to Life, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Drive to Life bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Drive to Life. 

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever/ Client of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies. 

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever/ Client het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever/ Client de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. Annulering langlopende opdrachten 

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever/ Client vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 

10.3.4 en 

10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Drive to Life aanleiding is om anderszins over een te komen. Annulering online programma 10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever/ Client de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever/ Client de overeengekomen prijs verschuldigd. 

Artikel 11: Betaling 

11.1 Opdrachtgever/ Client dient de facturen van Drive to Life binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Drive to Life is gerechtigd om periodiek te factureren. 

11.2 Indien Opdrachtgever/ Client in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever/ Client hij van rechtswege in 9 verzuim. Opdrachtgever/ Client is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever/ Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

11.3 Opdrachtgever/ Client is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Drive to Life verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever/ Client die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

11.4 Is Opdrachtgever/ Client in verzuim, dan behoudt Drive to Life zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 

11.5 Indien Opdrachtgever/ Client met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Drive to Life gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Drive to Life om schadevergoeding te vorderen. 

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Drive to Life verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,–. 

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever/ Client worden verhaald. Opdrachtgever/ Client is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 12: Intellectuele eigendom 

12.1 Het is Opdrachtgever/ Client zonder schriftelijke toestemming van Drive to Life verboden om de door Drive to Life verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever/ Client wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. 

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Drive to Life. 

Artikel 13: Geheimhouding en Privacy 

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 De persoonlijke gegevens die Drive to Life via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Drive to Life houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Drive to Life zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Drive to Life, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Drive to Life het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

*****